Shan Utd (Mya) vs Phnom Penh Crown (Cam) 12 / 14 / 2023